Kandydat ubiegający się o certyfikację powinien posiadać wykształcenie:

- na 1. stopień kwalifikacji: wykształcenie średnie ogólne lub techniczne,

- na 2. stopień kwalifikacji: wykształcenie wyższe lub średnie techniczne.

 

    Minimalny czas szkolenia kandydata ubiegającego się o certyfikację w badaniach magnetycznych lin stalowych, musi odpowiadać wartościom podanym w tabeli:

                    Minimalny czas trwania szkolenia dla 1. i 2. stopnia

Badania magnetyczne lin stalowych 1, 2, 3

1.stopień  [godz.]

2.stopień  [godz.]

32

40

1:  Czas szkolenia podany w godzinach zegarowych i obejmuje czasy sprawdzianów przeprowadzanych w czasie kursu.

2:  Wymagania minimalnej liczby godzin szkolenia może być zmniejszona do 50 % w przypadku kandydatów, którzy ukończyli  wyższe szkoły techniczne lub zaliczyli co najmniej dwa lata studiów technicznych albo inne  formy kształcenia podyplomowego w specjalnościach  obejmujących zagadnienia  wytwarzania i eksploatacji lin stalowych.

3: Wymagania minimalnej liczby godzin szkolenia może być zmniejszona o 50% w przypadku kandydatów, którzy ukończyli wyższe szkoły techniczne lub zaliczyli co najmniej dwa lata studiów technicznych albo inne formy kształcenia podyplomowego w specjalnościach obejmujących zagadnienia wytwarzania i eksploatacji lin stalowych.

                

    Praktyka przemysłowa w badaniach magnetycznych lin stalowych (MTR), może być nabyta przez kandydata ubiegającego się o certyfikację przed lub po pozytywnym złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego. W przypadku, gdy praktyka będzie nabyta po pozytywnym złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu pozostają ważne tylko jeden rok.

Udokumentowane dowody minimalnego czasu praktyki kandydata są potwierdzane przez pracodawcę kandydata.

    Minimalny czas trwania praktyki kandydata ubiegającego się o certyfikację w badaniach magnetycznych lin stalowych, musi odpowiadać wartościom podanym w tabeli:

 

                    Minimalny czas trwania praktyki dla 1. i 2.stopnia

Badania magnetyczne lin stalowych

1.stopień  [w miesiącach]

2.stopień  [w miesiącach]

1

3

 

 

    Osoba, posiadająca pierwszy stopień kwalifikacji upoważniona jest do wykonywania badań NDT zgodnie z instrukcją, pod nadzorem osoby posiadającej drugi stopień kwalifikacji. Upoważniona jest do:

            -założenia aparatu pomiarowego,

            -przeprowadzenia badań,

            -zapisu i klasyfikacji wyników,

            -sporządzenia sprawozdania z wyników badania,

            -wykonania bezpośredniego badania wzrokowego wątpliwego odcinka liny,

            -dokonania pomiaru średnicy liny, długości zwicia itd.

 

    Osoba posiadająca pierwszy stopień kwalifikacji nie jest odpowiedzialna za wybór metody oraz techniki przeprowadzenia badania. Nie może być też oceniana za wynik badań.

 

    Osoba, posiadająca drugi stopień kwalifikacji upoważniona jest do wykonywania badań nieniszczących zgodnie z ustanowionymi procedurami, musi posiadać wiedzę na temat rodzajów lin oraz ich zużycia. Upoważniona jest do:

            -wybierania odpowiedniej metody badania,

            -określania metod badań, które są wykonywane przez osoby posiadające pierwszy stopień kwalifikacji,

            -określania norm dotyczących badań nieniszczących i ich praktycznego zastosowania w badaniach,

            -nastawiania i kalibracji aparatu pomiarowego,

            -wykonywania i nadzorowania badań,

            -interpretacji i oceny wyników badań,

            -wykonywania i nadzorowania czynności przypisanych pierwszemu stopniu kwalifikacji,

            -szkolenia obsługi poniżej stopnia drugiego,

            -opracowania i przedstawiania wyników badań nieniszczących,

            -zalecania innych metod badań nieniszczących

 

    Osoba z drugim stopniem kwalifikacji jest odpowiedzialna za przechowywanie trwałego zapisu z badania przez cały czas pracy liny i sprawozdania z przeprowadzonych badań.