W Katedrze Transportu Linowego AGH i przy współpracy

z jednostką certyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego opracowano system kwalifikacji i certyfikacji personelu prowadzącego badania lin stalowych.

Historia.

    W ramach działań Komitetu Technicznego ds. certyfikacji personelu badań nieniszczących (KTCNDT) Jednostki Certyfikacji Personelu UDT w grudniu 2002 r. utworzona została Grupa Robocza adhoc ds. lin stalowych (AHG MTR), która opracowała  programu szkolenia oraz procedury kwalifikacji i certyfikacji personelu na bazie wymagań PN-EN 473 (od 01.01.2013 PN EN ISO 9712) oraz odpowiednich procedur kwalifikacji i certyfikacji stosowanych w Jednostce Certyfikacji Personelu UDT.

    Do prac w Grupie Roboczej AHG zaproszono poza inicjatorami :

 

 

 

Program ramowy i  szczegółowy kursu: Badania magnetycznych lin stalowych (MTR)–UDT CERT”  WOS opracowany przez wymienioną Grupę Roboczą i przedłożony do opinii Komitetu Technicznego KTCNDT Jednostki Certyfikacji Personelu, oraz zainteresowanych instytucji  został

uznany w dniu 12 grudnia 2003 r. przez:

 

Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego - Iwo Jakubowskiego

Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego - Wojciecha Bradeckiego

Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego - Jana Urbanowicza  oraz

J.M. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej - Prof. Ryszarda Tadeusiewicza.

 

 

    Na ręce kierownika Katedry Transportu Linowego prof. dr hab. inż. Józefa Hansla zostało również złożone poświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego o zdolności prowadzenia przez Ośrodek Szkoleniowy kursów dla personelu badań nieniszczących zgodnie z normą PN-EN 473 (od 01.01.2013 PN EN ISO 9712).