Przykładowe pytania testowe obejmujące tematy poruszane podczas szkolenia:

 

  

1

Co się rozumie pod pojęciem stopień zużycia liny ?                                      

a

liczbę pękniętych drutów znajdujących się w strefie wpływu

b

zmianę przekroju metalicznego liny mającą wpływ na jej wytrzymałość zmierzoną i obliczoną za pomocą metody magnetycznej.

c

stopień korozji, starcia i liczbę pękniętych drutów

d

odpowiedź a i b jest prawdziwa

2

Jakie są objawy zużycia liny ?                                                                        

a

pęknięte druty

b

starcia

c

korozja

d

odpowiedzi a,b,c są prawdziwe

3

Jak sprawdza się sprawność i poprawność połączeń defektografu ?         

a

poprzez wprowadzenie elementu ferromagnetycznego do obwodu magnetycznego głowicy

b

poprzez obrót krążka służącego do pomiaru prędkości liny

c

poprzez ręczne przesunięcie głowicy po badanej linie na krótkim odcinku

d

Należy wykonać czynności a i b

4

Od czego zależy natężenie oświetlenia na badanej powierzchni

a

światłości źródła światła

b

kąta padania strumienia światła na badaną powierzchnię

c

odległości źródła światła od badanej powierzchni

d

wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

5

Obraz tworzony na siatkówce oka jest:

a

rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony

b

rzeczywisty, odwrócony i tej samej wielkości

c

pozorny, odwrócony i pomniejszony

d

pozorny, prosty i pomniejszony

6

Jak jest oznaczana umowna, bezwzględna pojedyncza zmiana przekroju ferromagnetycznego liny (obliczona z wykresu kalibracyjnego

a

DSFe lin

b

DSFe um

c

DSFe f

d

DSuFe 

7

Co to jest księga jakości ?

a

księga w której przedstawiono wymagania które musi spełniać wyrób lub usługa

b

dokumentacja systemu zarządzania jakością

c

zbiór wszystkich norm dotyczących wyrobów produkowanych w określonej firmie

d

księga w której klienci wpisują uwagi dotyczące jakości wyrobu

 

8

Co to jest certyfikacja ?

a

świadectwo potwierdzające, że wyrób lub proces są zgodne z wymaganiami lub specyfikacjami

b

działanie wskazujące, że wyrób lub proces są zgodne z wymogami lub specyfikacjami

c

odpowiedzi a i b są prawdziwe

d

odpowiedzi  a i b są nieprawdziwe

9

Czy rdzeń w postaci liny metalowej oznaczamy:

a

At, IWR

b

At, IWS

c

Am, IWR

d

odpowiedzi a i c są poprawne

10

Które z oznaczeń liny jest poprawne:

a

6x19Seale+NF 1770 ZZ 190 121

b

Seale 6x19+ NF 190 121 ZZ 1770

c

6x19Seale+NF 1770 121 190 ZZ

d

Seale6x19+NF 1770 ZZ 190 121

11

Jak oznaczamy liny wykonane z drutów ocynkowanych?

a

NAT;

b

nie wyróżniamy w oznaczeniach;

c

N;

d

ZAA

12

Jaka wielkość jest jednostką luminacji świetlnej

a

kandela/m2

b

lumen

c

luks

d

kandela

13

Co to jest procedura pomiarowa ?                                                    

a

ciąg wykonywanych operacji opisanych w sposób ogólny

b

zbiór operacji opisanych w sposób szczegółowy, wykonywany w czasie pomiarów

c

metoda w której wyniki pomiarów tej samej wielkości SA zbliżone do wielkości rzeczywistej

d

odpowiedzi b i c są prawdziwe 

14

Od czego zależą właściwości metrologiczne defektografu?                        

a

energii magnesów trwałych w głowicy pomiarowej

b

parametrów geometrycznych obwodu magnetycznego głowicy

c

właściwości metrologicznych rejestratora

d

wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 

15

Jaka wielkość jest podstawową jednostką indukcji w układzie SI ?           

a

Weber

b

Gauss

c

Maxwell

d

Tesla 

 

Wstecz