Studium podyplomowe
"Urządzenia transportu linowego - projektowanie, budowa i eksploatacja"

  • Charakterystyka
  • Program studiów
  • Sylwetka absolwenta
  • Zasady naboru
  • Kontakt
  • Informacje dodatkowe

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe "Urządzenia transportu linowego - projektowanie, budowa i eksploatacja" są prowadzone w zakresie 4 specjalności:

• Liny - właściwości, produkcja i eksploatacja,
• Górnicze wyciągi szybowe,
• Koleje linowe,
• Dźwigi osobowe i towarowe.

Studia podyplomowe o w/w zakresach tematycznych 1-4 przewidziane są dla inżynierów projektujących i eksploatujących liny oraz poszczególne grupy urządzeń transportu linowego. Studia podyplomowe prowadzone są w Katedrze Transportu Linowego AGH od kilkudziesięciu lat i obejmują szerokie spektrum wiadomości z dziedzin związanych z systemami transportu linowego. Ze względu na specyficzne cechy tych urządzeń specjalistyczna wiedza jest niezwykle przydatna inżynierom zatrudnionym w wielu działach gospodarki mających związek z transportem linowym. Studia mogą być organizowane w systemie obejmującym więcej niż jedną z wymienionych grup urządzeń.


Program studiów

• W trakcie studiów przekazywana jest wiedza ogólna z zakresu programu objętego przez kierunki studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz informatyka

• Prowadzone są wykłady i ćwiczenia z zasad projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń transportu linowego, napędów elektrycznych, układów hydraulicznych, systemów sterowania i kontroli

• Prowadzone są specjalistyczne zajęcia z diagnostyki technicznej oraz zagadnień związanych z eksploatacją i obsługą poszczególnych urządzeń

• Elementem wykładów są tematy związane z zagadnieniami prawnymi i dozorem technicznym


Do kogo jest skierowana oferta studiów

Studia podyplomowe w proponowanych zakresach tematycznych przewidziane są dla pracowników zajmujących się projektowaniem, budową, eksploatacja, rzeczoznawstwem, dozorem i nadzorem technicznym poszczególnych grup urządzeń. Są istotnym elementem uzupełnienia wiedzy w zakresie transportu linowego osobowego i towarowego dla absolwentów różnych kierunków technicznych, a podejmujący pracę w zakładach górniczych, ośrodkach narciarskich, firmach zajmujących się rzeczoznawstwem, dozorach technicznych, firmach projektujących, budujących i remontujących urządzenia transportu linowego.

Opis wiedzy i umiejętności, jakie nabędą słuchacze

Absolwenci studiów otrzymują wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu urządzeń transportu linowego tak osób jak i materiałów. Są przygotowywani do samodzielnej pracy koncepcyjnej, projektowej oraz eksploatacji w/w urządzeń. Poznają zasady poprawnej pracy i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia, omawiane są zagadnienia prawne oraz warunki badań technicznych urządzeń i oceny ich wyników. Studia te są wymagane przy ubieganiu się inżynierów o uprawnienia dozoru w kopalniach oraz firmach posiadających urządzenia transportowe nadzorowane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego.


Wymagane są ukończone studia inżynierskie I stopnia

Termin zgłoszeń:
do 31.10.2016 r.

Wymagane dokumenty:
• Dyplom ukończenia studiów
• Poświadczenia zatrudnienia
Formularz zgłoszeniowy

Tryb zgłoszeń:
według kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
35

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Katedra Transportu Linowego
30-059 Kraków,
al. Mickiewicza 30,
Pawilon B-2, Pokój 117

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. Beata Kuśnierz
tel. 12 617 30 75
e-mail:ktl@agh.edu.pl


Dane organizatora
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Transportu Linowego

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Pawilon B-2, pokój 117

Tel:
12 634 35 37
12 617 30 75
12 617 36 83

Fax:
12 636 01 44

E-mail:
e-mail: ktl@agh.edu.pl

Kierownik:
dr hab. inż. Marian Wójcik, prof. AGH

Osoba do kontaktu:
dr hab. inż. Marian Wójcik, prof. AGH


Termin zajęć:
Zajęcia odbywać się będą w dni weekendowe.

Opłaty:
5.200.- zł brutto

Pliki do pobrania:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Transportu Linowego
e-mail: ktl@agh.edu.pl tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75, fax +48 12 636 01 44
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
© 2015 by KTL